Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w imieniu Administratora,

ARWIMONT sp. z o.o. z siedzibą w Buku (64-320), ul. Zakładowa 27, NIP: 7773389908, REGON: 522145007, KRS 0000972226 informuję, iż:


  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ARWIMONT sp. z o.o. z siedzibą w Buku (64-320), ul. Zakładowa 27,

NIP: 7773389908, REGON: 522145007, KRS 0000972226, e-mail: rodo@arwimont.pl

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a. zawarcia, wykonania i kontynuacji umów kupna / sprzedaży towarów i usług oferowanych przez Administratora

b. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji),

c. ustalenia, obrona i dochodzenie roszczeń,

d. marketingu bezpośredniego,

e. tworzenia zestawień analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne Administratora),

f. weryfikacji wiarygodności płatniczej,

g. wsparcia obsługi,

h. szeroko pojętej współpracy handlowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f lub art. 9 ust. 1 oraz ust. 2 lit. a, b, c, d, h, i, j – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.,

3. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią) – w zakresie monitoringu wizyjnego w obiektach administratora.

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być/będą: Poczta Polska, firmy kurierskie/transportowe, firmy zapewniające wsparcie IT dla Administratora

5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych.

6. Posiada Pani/Pan prawo do:

a. żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,

b. sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

c. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych,

d. cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8. Podanie danych osobowych jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niewykonaniem umowy. W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa (w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO), jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożliwością wykonania umowy.

9. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).